Tôi không tìm thấy email xác nhận đăng ký diễn đàn của mình.

Nếu bạn tạo tài khoản diễn đàn bằng email, chúng tôi đã gửi liên kết xác nhận vào email đó. Nếu bạn không thể tìm thấy email xác nhận:
  • Hãy kiểm tra thư mục thư Spam. Nếu bạn đang dùng Gmail, hãy kiểm tra email Xã hội.
  • Đảm bảo rằng bạn đã nhập đúng email. Nếu nhập sai email, bạn có thể thay đổi và gửi lại email.
  • Bạn có thể thử tạo tài khoản diễn đàn bằng Facebook thay vì email.