Hướng dẫn tạo đối thoại nhóm trên diễn đàn

1.Đăng nhập vào diễn đàn www.oto-hui.com/diendan/

2.Góc phải màn hình > Trang hồ sơ của bản > Đối thoại

Tao doi thoai

3. Nhập danh sách thành viên muốn đối thoại ngăn cách bằng dấu “phẩy”

4. Đặt tiêu đề và nội dung đối thoại. Sau đó chọn Bắt đầu đối thoại

Huong dan tao doi thoai tren dien dan OTO-HUI