Hướng dẫn kích hoạt tài khoản O-H

Để hoàn tất quá trình tạo tài khoản, bạn cần xác nhận rằng bạn sở hữu email  mà bạn đã sử dụng để tạo tài khoản:

  • Để xác nhận email, nhấp hoặc nhấn vào liên kết trong email mà bạn đã nhận được khi tạo tài khoản. Tìm hiểu việc cần làm nếu bạn không thể tìm thấy email.

Xác nhận địa chỉ email  của bạn giúp chúng tôi biết mình đang gửi thông tin tài khoản đến đúng chỗ.

Lưu ý: Vui lòng xác nhận email  ngay khi có thể. Bạn có thể không sử dụng được tài khoản của mình cho đến khi bạn xác nhận email.

 

Xac minh mail

1.Một hộp thoại hiện ra bạn nhấp chọn Gửi lại email để nhận mail kích hoạt từ diễn đàn.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản OH

2. Vô hòm mail bạn đăng ký  để xác nhận kích hoạt

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản OH - 1

3. Nhấp chọn link xác nhận Confirm Account để kích hoạt tài khoản

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản OH - 2